Internet Archive BookReader - Dharmmapustakasya sesamsah : arthatah Prabhuna Yisukhristena nirupitasya Nutandharmmaniyamastu granthasangrahah